بهمن

بهمن داره تموم می شه شبیه بهمن روی لبم

اون ماه بهمنو این سیگارشه روی لبم

با دود این لعنتی محو میشی از خاطر من

اما نمی دونم چرا اسمت هنوزه روی لبم

یاد شعرایی می افتم که می خوندم واسه تو

بی هوا زمزمش اروم داره میاد روی لبم

من از اینکه ندادم به تو فرصتی دوباره

همیشه جاری نفرین به خودم روی لبم

 رفتی اما من اینجا با این رویای تنهایی

که عکست می زنه بوسه به جای تو روی لبم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: