بوسه برگشتی

خدا واسه عذاب من فرشته اخترا(ع) کرده

واسه زجرتنه روحم تورو انگا رصداکرده

ولی تو پاکی انگاری سراب تشنگیه من

منو رد میکنی میری عذابه زندگیه من

واسه عشقم علل میخوای یه ضامن هم واسه پاکی

منو مشتری فرض کردی عشقوموجودی بانکی

بگوکه چن(د)تا چک مونده تا اون برق نگاهتو

که چن(د)تا صفر بنویسم واسه گرمای آهِ تو

ازاون چشمای نازِتو نگاهو وام میگیرم

واسه پس دادن وامت بی تو صددفعه میمیرم

نشستی روو دوتا چشمام تو هرثانیه اینجایی

واسه چشمای دل رحمم چه بی رحمانه زیبایی

من تنهایی و حسرت   تو وعشق وهبوط من

که این بوسه ی برگشتی شده حرف سکوت منhttps://www.academytaraneh.com/2537کپی شد!
885
۲۶