بانوی قصه های من

بانوی قصه های من
ای گل نو شکفته ام
ببین چه شعرها عزیز
ز انتظار گفته ام
ذکر و دعای من تویی
مونس جان من تویی
وقت نماز چو میرسد
راز شفای من تویی
ای نگهت صفای من
درد و غمت برای من
فارغ حال من نشو
ای گل آشنای من

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2502کپی شد!
1124
۱۵