نگاه سرد

نگاهم می کنی اما

نگاهت سرد و تاریکه

تموم معنی چشمات

فقط درد آسیبه

نمیدونی چقدر سخته

بدون اسم تو بدون

نمی فهمی چه تاریکه

تموم نقشه این تن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/24874کپی شد!
705
۶