من و شب

وقتی شبا؛ توخاطرم؛اسمتوفریادمیزنم
به یادشبهای قدیم؛شیشه دل رو میشکنم
میرموازاین آدما؛دلودوباره می برم(بریدن)
بایادچشم مست تو؛شراب حسرت میخورم
تواولین جام شراب؛چشمات هویدامیشه باز
رهام نمیکنه غمت؛منو؛دلی غرق نیاز
شب بادلم سرمیکنه؛حالموبهترمیکنه
شب آخرین همدردمه؛حرفاموباورمیکنه
توجام دوم غم تو؛دلم روازجا میکنه (کندن)
خداکنه یکی بگه؛این آخرین شب منه
برم ازاین دنیای شوم؛تاکه نبرده آبروم
به جام آخرنرسم؛فقط همینه آرزوم…..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2368کپی شد!
849
۱۳