دردسر

موهات وا میشه و / دریا رو میسازه
توو باد میرقصه و / رویا چه می بازه

از باد تا طوفان / قدِ پریشونیش
راهه ببندش که / دنیا شده آتیش

نصفِ رُخت پیداس / میچرخونی سر رو
کامل معنی کردی / حالا دردسر رو

وقتی پشت کردی / از گوشه یه نازت
کشته که می بینه / چشمِ نیمه بازت

موهات که وا میشه / دنیا میشه داغون
بسه موتو ببند / بسه دیگه تاوون

بسه نگا نکن / که دیگه میسوزم
از اون گولّه آتیش / خاکستره روزم

مهدی کامرانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/23391کپی شد!
825
۱۷