من تو را می فهمم

من تو را می فهمم
تو مرا مــــی دانی
من تو را می پیچم
تو مــــرا می رانی
۲

من تو را خـــــندیدم
تو مرا گــــــریاندی
من تو را بویــــــیدم
تو مرا ســـــوزاندی
۳

من سکوتــم هر شب
شعر من ویران است
گر چه می خــندم باز
سینه ام گریان اســت
۴

شــــعله ی تنــــهایی
در شبـم لرزان است
نــام امــــروز مــــن
عاشـــقی گریان است
۵

شب سکوت و ماتــم
رخت غم پوشیـــــده
این لب خشکـــــم باز
زهر تب نوشــــــیده

۶
من تو را می جویــم
تو کم از مـــن بودی
تو پــــــری شکل من
جان من ، تـــن بودی
۷

خلــــــوت بـــودن را
با تو می خــــــــندیدم
با غمت امـّا عشـــــق
خسته می جنــــــگیدم

۸

من ، شب و صدها غم
در دلـــــــــم روییـــــده
لب مـــــن جـــــایت را
بســـــترم بــــوســـــیده

https://www.academytaraneh.com/2337کپی شد!
937
۱۴