صحنه سازی

خیال کردی که میتونم

ازت رد شم به اسونی

تو از احساس تو قلبم

گلم هیچی نمیدونی

نمیدونی که احساسم

به احساست گره خورده

نمیدونی که از دوریت

گلای خونه پژمرده

خیال کردم تو این دنیا

واسم یک تکیه گاه میشی

نفهمیدم ته قصه

رفیق نمیه راه میشی

نفهمیدم که احساسم

واست مثل یه بازیه

خرم اینو نفهمیدم

که بوسَت صحنه سازیه

گلم با این همه بازم

بهت محتاجه احساسم

ولی از من جدا میشی

من اخلاقت رو میشناسم

https://www.academytaraneh.com/2331کپی شد!
915
۳۷
۱