آسمــون قــرمـز

همین کــه قلـــب تـــــو برام شبیه تکه سنگ شد

تـــمـام حـــس بــــودنــــم بــــــرام بدونــــ رنگ شد

یــــه آسـمـــون قرمــــز و پـــرنـــده هـــای کاغذی

هر چـی می خوای بهم بگوو دلم شبیه چنگ شد

تــوی سکــــوت آخـــرت حرفــــی نمونده تـا بگی

کـــه ایــــن نگفتنت برام خودش شروع جنگ شد

تـا مـــرز بــاورم بیا شایـــد کــــه تکیه گام بشی

بگیر شبــای سردمـــو که پـای خسته لنگ شد

چی تــوی گوشِ شب بگـم ستاره باورش بشه

خسوفـــ  لحظه هـای من بـا رفتنت قشنگ شد

 

https://www.academytaraneh.com/2303کپی شد!
1288
۴۲