تو نگامون جایِ بارونِ هنوز

تو نگامون جایِ بارونِ هنوز

جای بارون تویِ ناودونِ هنوز

چشمِ ما تا آسمون ها می دود

تویِ آسمون نقشِ ایوونِ هنوز

ابر و بارون با هم آهنگ میزنن

تا برایِ قصه ها رنگ میزنن

حسِ من انگار که می خواهد شود

وقتِ بیداری که هی زنگ میزنن

باغبونِ پیر و   ی   جا پا غزل

دور شود از چشمِ او چشمِ دغل

نقشِ یک آهنگ به صحرا می زند

خوشه ی نور می آره اون ی بغل

https://www.academytaraneh.com/22760کپی شد!
945
۵