دوتا خورشید تو چشمات

دو تا  خورشید تو چشمات

پس امشب ظهرعاشوراست

زدم  بر  طبل   بی  عاری

خدا  همراه  مز دو راست

                

نه  بو ی  آ د میت  هست

نه  ترسی  د ر د لِ  مردا

ازین فرصت گریزی نیست

    نکن   امرو ز  را    فردا   

     

پس ا مشب فتنه  میسازم

خدا درا ین حوا لی نیست

کی ا ین احساس و میفهمه

نفهمید هم  خیا لی  نیست

                  

د و د ستم غرقه د ر خونه

سری  ا فتا د ه  بر  قا لی

سیاهی رنگ ا ین  خو نه

صد ا ی  طبل  تو  خا لی 

                     

تو  با  من  همصد ا  اما

صدایی  بی  صدا  داری

شرف شرم و حیا عریان

سری ا ز تن جد ا داری

                  

د لم  فا رغ  از ین  فتنه

به عیش و نوش مشغولم

خودم رو راستم  با خود

برای  هر  کی   مجهولم

                  

دو تا خورشید تو چشمات

پس حتما ٌظهرعاشوراست!

https://www.academytaraneh.com/21755کپی شد!
947
۸