گنجشک صدات

تحمل دوریت وهم،لیاقتت رو ندارم
توشادی محضی منی که طاقتت رو ندارم!
تموم مهربونیا رومیشه تو قلب تو دید
بلندی اونقد که میشه ابرارو با دست توچید!
بهاربوسه ی لبات وشاخه ی نوازشات
بهشت دیدن گل روی تو، گنجشک صدات!
عبورابرای پراز بارونه حس عاشقی
غریق دریای غمم تواین میانه قایقی
سوار ابرم انگاری سبک ترین پرم توباد
بوسه به بوسه خاطرات سبزت و یادم میاد.
وقتی که کوه غصه ها شیب شو تندتر می کنه
نسیم خنده های تو خستگیم و در می کنه

https://www.academytaraneh.com/2117کپی شد!
918
۱۳