بی انصافی

   بی انصافی

آخه مگه این همه دلبستگی

واسه به دست آوردنت کافی نیست

تو داری له می کنی این غرورو

خودت بگو، کارت بی انصافی نیست؟

 

میون کوه درد و غصه ،اسمت

شده واسم یه کلمه ی مقدس

هی به زبون میارم و می گریم

مرهم دردای دلم این گریه اس

.

.

https://www.academytaraneh.com/20564کپی شد!
957
۱۳