سوی چشمام

این دفه وقتی میای بگو رسیدی بگوچراازم ساده بریدی
ایندفه که اومدی بیاصدام کن نکنه یه وقت بگی منو ندیدی؟
آخه من به چشام دیگه سویی نمونده
گریه هام اشکام گونه هاموسوزونده
شایداومدی همین گوشه کنارا
داغه تومنوبه چه حالی کشونده
اگه میشنوی صداموبگوآره اگه اومدی دیگه فایده نداره
چجوری دیگه ببینم اون چشاتو دزدکی بخونم اون خاطره هاتو
دست بزارم روی موهای سیاهت چجوری ردبشم ازتووگناهت؟
آخه من به چشام دیگه سویی نمونده
گریه هام اشکام گونه هاموسوزونده
شایداومدی همین گوشه کنارا
داغه تومنوبه چه حالی کشونده
اگه این باراومدی پیشم بمونی دیگه بامن نکنی نامهربونی
بده دستاتوعزیزم بیا پیشم ایندفه اگه بری پجمرده میشم
تویه قلبم عکس توحک شده جونم بخدابی توعزیزم نمیتونم
آخه من به چشام…………….
……….

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/20454کپی شد!
889
۹