گل فروش

دستای پینه بسته ……………………………. با سر و روی خسته

دخترک گل فروش ……………………………  به دنیا دل نبسته

توو  چارراه_  سیاهی ………………………. یه دسته گل توو دستش

آخ بمیرم الهی ………………………………. طفلی دلش شکسته

اشکای دونه دونه …………………………… حسرت خواب توو خونه

نگاش به دست مردم …………………………چقد  گُُ … هِ زمونه

توو ماشینم نشستم ………………………….. دستم توو دست یکی

<< تو رو خدا گل بخر >> ………………….. نمی خوام_ زورکی

هوای سرد و بی روح ……………………….. گلای زرد و بی بوو

خدایا اون یه بچه است ……………………… پس کو  عدالتت کو ؟!!!

فقط تشر میزنن …………………………….. از بدیا بد نگی

دیگه نقشی نمی خوام……………………….. توو زندگی_ سگی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/20148کپی شد!
1099
۳۶