زاناکس برای دیوونه

تجویز زاناکس توسط دکتر محبوب من

با این تصویر تکراری از صورت تو توی خواب
پلک های نیمه باز من دوباره پر شدن ازآب
جزییات صورتت که ارسال میشن به حافظه
تحلیل گری به نام ذهن که از درک عشق عاجزه
تصمیم مغز برای واکنش دادن به خاطره
توسط اعصاب منتهی به قلب باکره

ترشح هورمون های تحریک درد توی خونم
با سرخرگ ها پیغام درد میرسه به همه جونم

چرندیات بی ربط و پولساز دکتر پلید
تجویز صورتی و روتین اون مرد سفید
یک افتضاح عاطفی طبق قوانین مورفی
یک ماده شیمیایی که میکنه معرفی
بی تامل تو قفسه پی قرص های صورتی
یک محصول شیمیایی فرآورده صنعتی
بلعیدن صورتی ها برای فتح راحتی
برای رخنه کردن به دیوارهای امنیتی
جذب از دیواره معده
ورود به خون لعنتی
و پولک های صورتی هجوم می برن به من
و آروم دفنت می کنن اجساد خاطرات من
ذهنم دست برمیداره از ادامه تایید و نفی
و بی وزنی کم میکنه کمی از بی تابی من
پا توی ساحل میزارم بیرون از درهای قفس
و بغضم پایین تر می ره کمی از مجرای نفس

چرندیات بی ربط و پولساز دکتر پلید
تجویز صورتی و روتین اون مرد سفید

https://www.academytaraneh.com/1955کپی شد!
3140
۲۸