تقلب

تقلب
تقلب می کنم هر شب ، به یادِ مستیِ چشمات
به یادِ رنگ دریا و ، به یادِ بغضِ اون حرفات
می شینم خسته و تنها ، کنارِ آلبومِ عکسات
می ریزم اشکِ حسرت رو ، به یادِ اون همه اشکات
هنوزم سازِ تو اینجاست ، هنوزم من عزادارم
واسه گیتار و عشقِ تو ، هنوزم من وفادارم
گلای سرخِ احساست ، کنارِ تختِ تو مونده
روی شبهای عمرِ من ، هنوز عطرِ تنت مونده
شدم مجنون و آواره ، شده قلبم هزار پاره
تو این تنهایی من گشتم ، به یادِ تو یه بیچاره
داره داد می زنه قلبم ، چراغِ شب تو مهتابی
می ریزه قصه ی عشقت ، تو هر فصلی زِ بی خوابی
تقلب می کنم هر شب ، یه دفتر خاطره از تو
روی پوستِ شبم مونده ، یه عالم فاصله از تو

https://www.academytaraneh.com/1902کپی شد!
788
۳۵