پاشو پاشو

باز کن درهای قلبت ، حرف زیبام و ببـین

سال ها فکر تو بودم ، و تو خوابی اینچنین

***

وعده ها دادی به قلبم ، با دلِ سنگت چه دوری

فکر کردم با خیالم ، واقعا دل مرده شــــوری

***

آمدی بازی عشقم ، قرعه بی نامت نشســـته

سایه تو در روزِ روشن، شهرتِ عشقی شکسته

***

وقتِ دیدارت رسیده ، بیا با قلبِ سفیــدی

عاشقم می دونی دریا ، دلِ پاکم رو ندیدی

***

تو کویر سادگی ها ، سبز و پر رنگی  نبـــودی

آبراهت بستی با غم ، سخت باریدن چه سودی

***

پاشو پاشو بی تمنّا ، قلبِ پر مهری خریـــــدم

در درونش نقشی از تو ، اشکِ چشمِ تو کشیدم

***

دوست شو با من دوباره ، عشقِ سنگینم می بینی

وقتی خسته شده قلبت ، روی موج من می شینی

***

وقت باریدن رسیده ، پاک کن قلب و وجـودم

عاشقم می دونی دریا ، بی تو من هر گز نبودم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۹/۱۱/۱۳۹۱

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/18081کپی شد!
613
۵