آنارشیست

من, پُر از استرسم
پر از نیازِ نئشگی
پرم از ترسُ و دلهره
همینه حسه همیشگی
متنفرم از خودم
بیزارم از اجتماع
ساکت و غمگین عصبی
افسرده ام و منزوی

(۵بار تکرار…ملودی کار تو سبک راک هست)

https://www.academytaraneh.com/1739کپی شد!
1146
۲۴