سال نو

بــبـین کـه سالَ م نــو شده ، دوبــاره تـــو کــنـارمی
هنـــوز بــه نــازت می نـازم ، هـمیشه تــو بــهارمی

دل تـــنگی معنــا نــداره ، تــرانه می شه عاشقیم
واژه ازت جــون میــگیـره ، ایــنه تــمومِ ســـادگـــیــم

مثــــل طــراوت بــهار می پــیچی تُــــو حــال و هـوام
انـگار که دنیا با منــه ، نــفس میــشی تـــوی صدام

دنـــیا میـــدونــه عاشقیم ببین گلُ ها شکوفــه کـرد
بــــرای من تُـــو ایــن بـهار خدا تـــو رو نــشونـه کــرد

بـــــودنِ تــــو کـنارِ من ، انـــگاری هدیه از خــداست
وقـتی من ُو تو ما میشیم غصه دیگه از ما جداست

♥♥ امیرحسین اسماعیلی ♥♥
♥♥ در اولین روز بهاری ♥♥

 

https://www.academytaraneh.com/1721کپی شد!
840
۱۰