رهگذر

صدایِ پایم شنیدی رهگـــذر

گریه ی قلبم ندیدی رهگــذر

پا زدی رو برگِ دلم تو چـرا

سفر نکن دلم خریدی رهگذر

***

با رفتنت دلم به داری کشیدی

تو رفتی واشکِ چشم رو ندیدی

خدا می دونه کشتی صدها نفر

عاطفه ها با قهرِ قلبت بریدی

***

نرو نرو عذابِ وجدان می گیری

یادت باشه تو مهرِ قلبم اسیـری

چترِ دلت رخنه گرفته بی دلـم

مثل یه غنچه بینوا می میــری

***

یادت باشه گفتم بمون وقتِ سحــر

تو جنگلها می گردی دنبالِ خطـــر

دلم شکستی رو دوشم بارِ تــــــو

بی من نرو تنها می مونی دربه در

***

از بچگی همسایه روبرو بودیـــــم

تو کوچه ها آوازِ زیبا سرودیـــــم

بگو چی شد یه دفعه گم شدی ازم

درِ جدایی بر دل و جان گشودیـم

***

باشه برو خداحافظ بر نگـــــرد

هوا برفی توی دلت خیلی ســرد

منم می مونم عاشقِ عکسِ تـــو

غرق شدم تو موجی از سیلی درد

***

می بخشمت به خاطر اون خدا

توی دلم نشستی درد و جــفا

از یاد تو قلبم و جـــارو زدم

درونِ قلبت بنویس بی وفــا

***

جاسم ثعلبی (حسّانی)۰۶/۱۱/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/16329کپی شد!
620
۵