کسی پر نکرده جاتو

نیستی جای خالی توداره جونمومیگیره

جزمنی که بی تومردم بگوکی برات میمیره

بگو کی میتونه جامو توی تنهاییت بگیره

یاکه اشکاتو ببینه جلوی چشات بمیره

رفتی بی تو همه چی رفت منموچشمای خیسم

بایه خودکارو یه کاغذ دارم ازتومینویسم

جاگذاشتی منومارو آبروی عشقو بردی

رفتی ساده بی تفاوت حتی غصمونخوردی

نیستی عکسات مث هرشب خیس اشکام شده بازم

تو که رفتی بی تو دارم خونه توقفس میسازم

همه دنیامو گرفتی شده دنیات یکی دیگه

یکی پرمیکنه جاتو واسش حسم اینو میگه

کسی پرنکرده جاتو هنوز اسمت رولبامه

عشق تو هنوز باهامه همدم روزوشبامه

https://www.academytaraneh.com/16067کپی شد!
1209
۵۴