نگرانم

ریشه هام از خاک تو بیرون زده
برگ پاییزی یمو خشکم زده
نگران شبو تنهاییاشم
وقتی تو خواب توام بارون زده
میدونم خنده ی من یادت نیست
آخه دستای توهمراهم نیست
گمونم به عشقت آلوده شدم
آخه دردای خودم یادم نیست
دارم قایم میکنم اشکامو
تو نفهمی راهمون جداییه
من به بودن کنارت راضیم
اگه عشقی هنوزم باقیه

https://www.academytaraneh.com/1515کپی شد!
889
۵