هجرت

به زودی با صدای حسین منتظری

دست کم گرفتن تو ،عاقبت داد کاری دستم

من برای داشتن تو چشامو رو همه بستم

.

هجرتت یه خودکشی بود،برای یه قلب عاشق

چیزی از تنم نمونده،شده داغ از گرم هق هق

.

اخرین خاطره از تو ، بستن در پشت رومه

مردنی بیترس و وحشت،تنها لب پشت بومه

.

من یه روحم خالی از عشق،پر از شرم یه خواهش

یه پرنده وقت مردن،بسته شده پر و بالش

.

 مردنم اغاز قصص یه تولد دوباره

ابر ولگردی هواشو،روی قبر من میباره

https://www.academytaraneh.com/14494کپی شد!
945
۱۹