کلاغا می گن که پاییز اومده

می گن اون امبر خونریز اومده 

کلاغا سیا پوشیدن می دونی

می گن اون فصل غم انگیز اومده 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: