دنیاتون دروغه

دارم میرم منو از من نگیرین / دارم میرم روح و از تن نگیرین

دارم میرم من از دنیا / دارم می برم از دردا

دنیاتون خیلی عجیبه / واسه آدما غریبه

دنیاتون دیوونه بازی / داری هی همش می بازی

کارتون همش عجیبه / یکمی عجیب غریبه

کاراتون ریئا و دزدی  /  همش از خودت می دزدی

دارم میرم جای من اینجا نیست / جای من تو دنیاتون نیست

دارم میرم شهرتون خیلی دروغه / شهرتون پر از دلای پوچه

عشقاتون همش پوشالی / همشون خالی و فانی

دلاتون سنگی و رنگی / همشون مداد رنگی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1369کپی شد!
1679
۸