زمان لرزه

میچرخی دامنت چتر من میشه
میخندی لبخندت عطر من میشه
میشوره دریا شعر واز ساحل
می یایو موجا سطر من میشه

بی تو….. فاسد لحظه
زمان تکراریه محضه

میپرسی :کی توی عمرش جا میشه؟
توی جهان زمان لرزه ها میشه*
میبینی می افتن برگا روی خاک
و… بالا افتادن اخترا میشه*

بی تو….. فاسد لحظه
زمان تکراریه محضه

کاغذ بی خطم بی تو بی شیره م
تهی زاده شدم تهی میمیرم
رنگینکمون می ریزی سر راهم
کبوتر میرسم پروانه میرم

بی تو….. فاسد لحظه
زمان تکراریه محضه

پاورقی
*کورت فونه گوت
*شل سیلوراشتاین
*

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/13613کپی شد!
961
۱۵