دیگه دیره

واسه برگشتنت دیره دیگه احساس من کوچ کرد

نمیخوام دیگه برگردی بیای دلگیر میشه این مرد

 

چه جاهایی که میمردم من از تنهایی مفرط

بذارعادت کنم بی تونبودی این همه مدت

 

چشام تربود تواون لحظه که دستاتو جداکردی

ولی بازم به من مث یه دیونه نگاه کردی

 

نگو حسی هنوزمونده توکه رفتی دلم  پ‍ژمرد

همون روزای سردرگم تورواز خاطرمن برد

 

نگو بیرحم ودلسردم یه روزی مث من میشی

اگه دلگیرم ازدستت خودت باعث وبانیشی

 

بذار این حس تنهایی فقط مال خودم باشه

نیا محاله عشق تودوباره تو دلم جا شه

 

 

https://www.academytaraneh.com/1331کپی شد!
1182
۲۶