اندوه

یه درخت خشکُ بی برگ

مثل من تلخُ صمیمی

یه سکوتِ مِه گرفتهِ

با یه اندوهِ قدیمی

یه نگاه بی پرنده

یه دلِ گیجُ پریشون

توی بی خوابیِ غربت

آشیونه های ویرون

شبِ بی ستاره عشق

شبِ بی بغض ترانه

خلوت مرگ اقاقی

تو سکوتی شاعرانه

زیر رگبارِ تزلزول

قامتی چِرکُ خمیده

مردِ تنهایی کهِ عشقُ

تویِ خوابم نچشیدهِ

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1316کپی شد!
882
۹