ستاره شب

ستاره هاتوآسمون ماه ونظاره می کنن
قشنگیه ماه وببین چجوری خیره می کنن

ستارها با قلباشون فرشته ها رو می بینن
راستش اونا همگیشون به ماه حسودی میکنن

لحظه های قشنگیه لحظه صاف آسمون
ستاره ها چشمک زنون رقص عروسی می کنن

وقتی هواابری می شه دیگه ستاره نمیاد
تو آسمون ستاره هاگریه وزاری می کنن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1295کپی شد!
953
۲۳