دوباره عاشقت شدم

امروز دلم برای تو
یه عالمه تنگ شده بود
دلم برای تن ِ تو
درد ِمجسم شده بود

ساعت چند قرارداریم؟
یه ربع به عشق ؟
یابه جنون؟
یه ربع که مونده به عطَش
یه ربع به ساعت ِنَفَس

دوباره عاشقت شدم
شاید شقایقت شدم
شاید که قایقت شدم
برای رفتن به جنون

دوستت دارم یه عالمه
نه نشد
دوستت دارم برات کمه
عاشقتم یه عالمه
عاشق چشمای جنون
توکاسه ی لبای خون
وقتی منو صدا کنی
یه جای خوب توی دلت
برای من تو واکنی

صدام بزن که عاشقم
منتظرم شقایقم

https://www.academytaraneh.com/12266کپی شد!
1702
۹۸