سرازیره

از وقتی رفتی تو از برم-پروانه ای بی بال و پرم-اشکام سرازیره

یادت نمیره از تو سرم-پر از سکوته دو رو برم-اشکام سرازیره
داغ تو رو دلم خونه کرد-عشقت منو یه دیوونه کرد-این کار تقدیره
خونه بدون تو تاریکه-تنهاصدای شب تیک تیکه-این کار تقدیره********
اشکام سرازیره
-این کار تقدیره
-توداری میری و
-جون از تنم میره
-خون تو خشکیده
-می فهممت ای دل
-تنها شدن بازم
-شد قسمتت ای دل

https://www.academytaraneh.com/1225کپی شد!
944
۵