حس میکنم که بوی خون میدم

.

متروکم از دردی که همرامه             تو آینه شکل جنون دیدم

بو میکشم عطر تنت رو باز        حس میکنم که بوی خون میدم


متروکم از دردی که همرامه         ترسی که رو آیینه ماسیده

از انزوا ،تحقیروتاریکی         ترسی که خوشحالیم و دزدیده


بیزارم از تو ،از خودم  ،از عشق           می ترسم از دستای نرم تو

بیزارم از همبستری با مرگ                می ترسم از آغوش گرم تو


با یاد تو هر لحظه کابوسه                     تو چشمهای تا ابد مرده

طرح یه روبان به رنگ سرخ              دور گلوم انگار سر خورده


دنیای من کنج یه دیواره                       از سایه ی هشدار میترسم

جایی برای مردن من نیست                  حتی من از دیوار میترسم


بیزارم از تو ،از خودم  ،از عشق           می ترسم از دستای نرم تو

بیزارم از همبستری با مرگ                می ترسم از آغوش گرم تو

https://www.academytaraneh.com/1211کپی شد!
1382
۵۴