حرفای تو دلم

سـلام عزیزِ قلب من      بـبـخـش دوبــاره اومدم

حرفایی مونده تو دلم      گوش بدی میگم و میرم

قلـب منـم مثل هـمه      حــالا دیـگـه پـُر از غمــه

اما نمیخوام که پیشت      بــغـض صِـدامُ بــشکـنـه

درسـتـه کـه تـکـراریــه      ایـن جـمـلـه های لعنتی

عوض نمیشه تصمیمت      دیـگـه نـمـونـده فـرصـتی

ایـنـا یه جـور شـکـایـتـه      از تــو نـه ، از دنـیـای بـد

قانون عشق و فـاصـله      بـیا ببـیـن با من چـه کرد

از یه طرف خوشحالـیتـو      میـبـیـنـم و آروم مـیـشـم

از طـرفی قــلـب خـودم      میشکنه و داغون میشم

هـنـوز دارم نـامـه مـیدم      امــا بــهــت نــمــیـرسـه

یه حسی مانِعم میشه      مـیـگـه امـیـر دیگه بسـه

ولــی بـا فــکـر بـودنــت      زنده میشم جون میگیرم

اگـه تـو رویـام نـبـاشـی      دنـیـا نـمـیـخوام ، میمیرم

واسـم خـیـال تـو بـسـه      بـیـشـتـر از اینو نـمیـخوام

عـزیـز تـریـن بـودی بـرام      خوشبخـتـیتو فقط میخوام

https://www.academytaraneh.com/1204کپی شد!
1174
۳۲