بابا

تو صدای مهربونی

توشب غربت من

تو حجابی واسه غمهام

همه حرمت من

مرد خوب وآسمونی

مرد پاک این زمین

بابای خوب وعزیزم

مهربون و بهترین

دستای خسته وعاشق

همیشه برای توست

خالق هستی خدا و

روزمین نگاه توست

فکرتورسیدن من

سعی تویه عالمه

واسه گفتن صبوریت

 عالمی بازم کمه

آرزوم اینه که یک روز

مثل تومردی بشم

مث آقامون توخیبر

مرحم دردی بشم

مث فرهادکمون گیر

مایه شرف بشم

باکمون و تیرایمان

راهی هدف بشم

سربلندم میدونم

تا که دعاتون کاریه

نیستی بابای شهیدم

جاتون اینجا خالیه

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/12014کپی شد!
1219
۳۰