نگاه

نگاهی بدنیای من سر زده
که هر جا که هستم کنار منه
نگاهی که از مهربونی پره
نگاهی که از عشق دم میزنه
چه خوبه که تو قلب من جا بشه
نگاهی که سر شار آرامشه
تموم دعاهامو اون میشنوه
تموم وجودم پر از خواهشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1181کپی شد!
758
۳