قشنگ نیس گفتنش

حواست پیش من باشه باهات یه صحبتی دارم
یه چن وقته نمیدونم باهات چه نسبتی دارم

کنارم هستی و تنهام چقد این خونه دلگیره
تو با فکر کی میخوابی که من خوابم نمیگیره

قشنگ نیس گفتنش اما چشام دیگه تو رویات نیس
حقیقت تلخه میدونم برام جایی تو فردات نیس

تو با رفتار مشکوکت همه کابوس مو ساختی
گذاشتی مات بشم اما خودت هم بازیو باختی

برو با اون که این روزا دو دوتات میشه پیشش چار
حسابم با تو صافه صاف رسیده رفتنو بردار

بذار باز چرتکه بندازم حساب کار بیاد دستم
ببینم چن تا دل داری دلم رو به کدوم بستم

قشنگ نیس گفتنش اما چشات دیگه براهم نیس
دیگه آغوش امن تو مثه سابق پناهم نیس

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1179کپی شد!
923
۷