فریاد بزن…

فریاد بزن ،دیگه نشین

تموم کن این گناه رو

شب میره و فردا میاد

تو زنده کن این راه رو

دیوار و شیشه ای بکش

خورشید بیاد گرمت کنه

شیشه ها میشکنن یه روز

شک نمیاد سردت کنه

فریاد بزن،بخند

بهار تو قلب توست

فریاد بزن ،نترس

تقدیر تو دست توست

طرحی بزن به ماه

اون فانوس و نگاه!

رنگی بزن به مهر

امیدمون تو راه

خو نگیره چشمای تو

این تاریکی ،یه روز میره

خستگیه پاهای تو

با این سیاهی سوز میره

امروز بخند،دیگه پاشو

این کابوسا ،رهگذره

تو میتونی،طاقت بیار

این رگبارا،زودگذره

فریاد بزن،بخند

بهار تو قلب توست

فریاد بزن ،نترس

تقدیر تو دست توست

طرحی بزن به ماه

اون فانوس و نگاه!

رنگی بزن به مهر

امیدمون تو راه

https://www.academytaraneh.com/1168کپی شد!
1595
۸