تهِ کدوم مسیر،سرِ کدوم مزار؟

تهِ کدوم مسیر،سرِ کدوم مزار؟

تو گم شدی مثِ،یه قلّه تویِ ابر
تو گم شدی مثِ،یه حلقه تویِ رود
تو سوختی مثِ،یه عکسِ موندگار
که خنده ش و گرفت،یه شعله ی حسود
تو گم شدی مثِ،یه شادیِ کوچیک
که داغِ رو دلش،هزار ساله بود
مثِ ستاره ای،که از تولدش
دو سمتِ اون پر از،سیاهچاله بود…

میخوام ببینمت،بگو کجا بیام
برای دیدنت،بگو کجا بیام
بگو کجا بیام،کجای زندگی
من از خودم بگم،تو از خودت بگی….

تو گم شدی مثِ،یه نامه ی قشنگ
با ردِّ پای اشک،به مقصدای دور
که گفتن آخرش،با روزنامه ها
نصیبِ شیشه ها،شدیّ و شیشه شور
قرارمو گرفت،غمِ قشنگِ عشق
بیا منو ببر،یا مرگمو ببین
منی که ماهیِ،شبایِ عیدتم
که از تو تنگِ آب،پریده رو زمین

بگم کجا بیای،تو آخرین قرار؟
تهِ کدوم مسیر،سرِ کدوم مزار؟
بگم کجا بیای؟کجایِ خاطرات
که درد و دل کنی،که دق کنم برات…..

https://www.academytaraneh.com/115880کپی شد!
221
۸
۲