رفتم ولی بی تو نشد

رفتم ولی بی تو نشد، این زندگی یاری نکرد

رفتم ولی بی تو نشد، این زندگی یاری نکرد
هرکس که بعد از تو رسید برای من کاری نکرد

از زندگیم گذشت و رفت، هرچی که بوده پیش تو
سرما زده به استخون، بگو کجاست آتیش تو

” بگو کجا می شه رسید به بوسه ای یواشکی
به خلوتهای پُر تپش، به خنده های الکی
کجا می شه تجربه کرد، اون لحظه های خوب و سخت
عشقی که بوده بین ما، حسی که بهم داشتی یه وقت”

آغوشتُ واکن برام که آخرین سنگرمه
بی تو یه عمر سر به هوام بس که هوات تو سرمه

بس که بدون تو نشد کابوس های من بِرَن
آیندمُ ازم گرفت، گذشته های خوب من

https://www.academytaraneh.com/115843کپی شد!
146
۳
۱