یکی بود

هادی ناروئی – یکی بود

.یکی بود که دنیام شده بود طلسمش
اگه بود قلبمو میزدم به اسمش
بی خبر رفتو من بی هوا شکستم
بر خلاف میلش پا گذاشت رو حسش

یکی بود که روحش با دستای من مرد
هزار بار شکستو به رومم نیاورد
چقد خواست بمونه تا عشقو بفهمم
نفهمیدم و رفت دیگه تاب نیاورد

یکی بود که هیچ وقت بهم اخم نمیکرد
که هرکی بجاش بود بهم رحم نمیکرد
من انقد ندیدم مسیر نگاشو
ولی اون صبور بود دلو زخم نمیکرد

یکی بود که حرفاش و قلبش یکی بود
همیشه خودش بود و دنیاش یکی بود
من ارامشم رو تو چشماش میدیدم
ولی دل هنوزم نفهمیده کی بود

یکی بود به عشقم میومد کنارم
میفهمید که حسی به چشماش ندارم
چقد ارزو کرد که حسم عوض شه
ولی کاری کردم که دنیاش قفس شه
ترانه:هادی نارویی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: