آه ای فلک

آه ای فلک به پای من دار بستی‌ و فلک زدی

آه ای فلک
به پای من دار بستی‌ و فلک زدی

در درون زخم های من
همچو ناجیان جنگ، نمک‌ زدی

خشم های بی مخاطب مرا
همچو سایه های رهگذر ، کتک زدی

تو خدایی و من
از میان این همه حوادث روزگار ،بی هدف،هدف زدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/115576کپی شد!
55
۱