سلسله وار

ما سلسله وار از لبه ی تیغ گذشتیم

ما سلسه وار از لبه ی تیغ گذشتیم بستیم دهان را دگر از جیغ گذشتیم در خواب حماقت به گمان حوصله کردیم دردا که از این خدعه ی تبلیغ گذشتیم

ما سلسه وار از لبه ی تیغ گذشتیم
بستیم دهان را دگر از جیغ گذشتیم
در خواب حماقت به گمان حوصله کردیم
دردا که از این خدعه ی تبلیغ گذشتیم

https://www.academytaraneh.com/115450کپی شد!
94
۱