شخص اول . . .

با وزن (مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع ) بخونید :)

برای من تو شخص اول جهانی
بزرگ ترین شخصیتی هستی که دیدم
می خوام باهات تنها باشم خودت میدونی
خبرنگارا رو به خونه را(ه) نمیدم
بازیگرا هم پشت دوربین جمع میشن
جلوی دوربین وقتی که پیدات میشه
من کارگردانم ولی دست خودم نیس
هی فیلم وقت بازی تو کات میشه
بیا فقط گاهی به هرچیزی بخندیم
که با تو دیوونگی کردن عاقلانه اس
دیگه چه فرقی بین قهر و آشتیمونه
وقتی تمومه دعواهامون عاشقانه اس
این روزها وقتی که باهم راه میریم
انگار تنها اتفاق دنیا ماییم
جز راه رفتن هیچ چیزی یادمون نیس
حتی دوباره یادمون رفته کجاییم
برای من تو شخص اول جهانی
بزرگ ترین شخصیتی هستی که دیدم
می خوام باهات تنها باشم خودت میدونی
خبرنگارا رو به خونه را(ه) نمیدم

https://www.academytaraneh.com/11544کپی شد!
1270
۱۸