مرگی به پهنای سخن

دستگیره را محکم بگیر

«مرگی به پهنای سخن»
دستگیره را محکم بگیر
محکم سکوتت را ببند
من رنگ دنیای توام
با گریه های من بخند
حس می کنم درد تو را
گاهی در این سرخوردگی
گاهی در این احساس زشت
پرواز در افسردگی
پروانه شو در هر سکوت
پرواز کن در مرگ من
مرگی به پهنای سکوت
مرگی به پهنای سخن
الهه میلانی مقدم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/115106کپی شد!
185
۱
۲