قسم به عشق

قسم به عشق  قسم به واژه های عاشقانه ات

قسم به عشق  قسم به واژه های عاشقانه ات قسم به تو  که میدهی نشانه ای ز آشیانه ات

قسم به عشق

قسم به واژه های عاشقانه ات

قسم به تو

که میدهی نشانه ای ز آشیانه ات

 

قسم به باد

که میدهد  پیام جاودانگی

به هر کجا روم

تویی بهانه ای برای زندگی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: