به اسم زن

به اسم زن

غصه میخوری؟ازکی دلخوری ؟
آبِرو چیه، نکن خودخوری

رَگتو چرا داری میبُری
اینطوری نکن ،نکن اینطوری

این چشات چرا برق نمیزنه
چی بهت میگه وقت مُردنه

ای زنِ قشنگ، گیسو کمند
سر به زیرِ من،چشماتو نبند

پاشو سهمتو از دنیا بگیر
جاربزن چیشد اینجوری نمیر

روحِ زخمیتو به خدا نده
اینجوری بری دردِ ما صدِ

پاشو جار بزن ،مَردو دار بزن
مفته مفت نمیر، غیرتت کو زن؟

داسو دست بگیر،داغو پس بگیر
حقِ خونِتو از پدر بگیر

قطع کن از تنش، سَرشو بِزن
دور بزن تو شهر تو به اسم زن!

زندگی کُنو بیخودی نمیر
یاد بده نگن ،برو زن بگیر

ناموسِ کسی تو دیگه نباش
روی زخم زن ،هی نمک نپاش

https://www.academytaraneh.com/114812کپی شد!
399
۸
۳