بار کج!

وقتی بارِکج به منزل میرسه

یعنی دنیا ، دیگه دنیای تو  نیست

نمره ی بیست واسه مشقای کثیف

اول و آخرِ رویای تو نیست

رنگ سربی سکوت و دلهره

رنگ آرامش  دریای تو نیست

وقتی میخوای غمتو جار نزنی

بغض تو  هیچ جوری همپای  تو نیست

دیگه دنیا رنگ عوض کرده ، باید

باورت بشه که دنیای تو نیست

دیگه شب تا صبح یه رنگ داره برات

رنگی که شبیه فردای تو  نیست

بار کج ،قامت راست ، دخل ریا

کسب و کاری که مهیای   تو نیست

  

 

 

 

 

https://www.academytaraneh.com/114727کپی شد!
564
۱۰
۳