پاشو

تو خیالُ رویا شاهی تو بیداریا یه مُرده خواب بودیُ ندیدی تخت شاهُ آب برده

پا شو

تو سرم میپیچه پاشو!

تو زمین خوردی دوباره

زندگی یه لحظه خوبه

سختیاش ادامه داره

 

انگاری میدون جنگه

که باید برنده باشی

صد دفه زمین خوردی

تو باید دوباره پاشی

 

تو خیالُ  رویا شاهی

تو بیداریا یه مُرده

خواب بودیُ ندیدی

تخت شاهُ آب برده

 

تو رها شدی میونِ

بازی بردنُ باختن

از تو آدم که نه انگار

یه ماشین جنگی ساختن

 

وقت  فکر کردن نداری !

رویاها تو خط خطی کن

رولت روسی رو بردار

خرج مغز  لعنتی کن

 

شاید اینبار تو نبازی!

این تنها بُرده تو باشه

این بازی یه جور قماره

تا شاید چشم تو وا شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/114596کپی شد!
300
۴
۳