ای کاش

ای کاش

ای کاش به جای رفتن

بهم نگاه می کردی

من و ندیدی ای کاش

فقط صدام می کردی

من که بجز تو هیچی

از زندگی نخواستم

حتی بجز تو هیچکی

تو این دنیا نداشتم

ای کاش به جای رفتن

بهم نگاه می کردی

شده واسه یه لحظه

یه اشتباه می کردی

اون وقت می دیدی اشکام

رو گونه هام نشستن

نخواستنم گناه

می دیدی که شکستم

می دیدی ناه ندارم

یار و پناه ندارم

بعد تو هیچ کسی رو

بجز خدا ندارم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: